FamilieKlaverstijn.nl

In deze website zijn alle bekende nakomelingen opgenomen van Huijg Janszoon Klaversteijn, de stamvader van de familie, geboren omstreeks het jaar 1710. Huijg woonde samen met zijn vrouw Caatje en hun kinderen in de Mennonietenbuurt, gelegen aan de Utrechtse zijde van de Amstel, ter hoogte van Uithoorn. Later, toen Caatje overleden was, woonde hij met zijn tweede vrouw Antje aan de Noord-Hollandse zijde van de Amstel, nl. op de Schans in Uithoorn.
Alle personen met de achternaam Klaverstijn of Klaversteijn zijn nakomelingen van stamvader Huijg. Op dit moment zijn ruim 720 nakomelingen met de naam Klaverstijn of Klaversteijn geregistreerd!


 
Laatste nieuws


September 2017: In deze nieuwe versie van de website zijn de afgeschermde pagina's, waar een inlogaccount voor nodig was, verwijderd. Daardoor zijn alle accounts vervallen. Door de steeds strengere regels op het gebied van het openbaar maken van privacy-gevoelige gegevens hebben wij moeten besluiten om ons te beperken tot het zichtbaar maken van slechts de eerste vijf generaties. Recentere gegevens kunnen eventueel worden aangevraagd via de pagina Contact. Lees hier de voorwaarden. Een deel van de oude afgeschermde pagina's kan nu via de pagina Download worden verkregen.
 
April 2017: De uit Amerika ontvangen uitbreiding van de Glauberstein-tak is verwerkt!
 
November 2016: In Port Elizabeth, Zuid-Afrika is het graf gevonden van Ethel Dorothy Klaverstyn-Marais (1954-1993). Wie weet wie dit was? En zijn er nog meer Klaverstynen in Zuid-Afrika?
 
November 2016: De zoektocht naar 4 onbekende Klaverstijnen is succesvol geëindigd. Allen zijn gevonden! Deze 4 en hun nakomelingen zijn toegevoegd aan de stamboom. Daardoor hebben wij maar liefst 35 personen van de Onbekenden-lijst kunnen halen!


 
 
 


 

Informatie

Klaverstijn of Klaversteijn?

De achternaam wordt in de loop der eeuwen nogal op verschillende manieren geschreven. Bij zo'n 80% van Huijg's nakomelingen wordt de achternaam gespeld als Klaverstijn (zonder 'e' in de laatste lettergreep). Daarom wordt deze schrijfwijze gebruikt voor de naam van deze website.
Naast Klaverstijn bestaan thans alleen nog de varianten Klaversteijn (bij ongeveer 14%) en Klaverstyn. Bij de laatste is de 'ij' veranderd in een 'y', maar komt alleen in het buitenland voor. Toch stammen alle personen van dezelfde stamvader af!
In de op deze website opgenomen genealogie is iedereen vermeld op de manier zoals hij of zij, voor zover bekend, is ingeschreven bij de geboorte of doop.

 

Onderzoek

De op deze pagina's vermelde gegevens zijn nog niet compleet. Daarom gaat het onderzoek nog steeds door! Er is bijv. nog een aantal personen met de naam Klaverstijn (of een van de andere schrijfwijzen) niet in deze genealogie opgenomen, omdat hun gegevens nog niet bij de onderzoeker bekend zijn. Aanvullingen, correcties en andere reacties zijn van harte welkom. Evenals foto's van de in de genealogie opgenomen personen. Leuke, oude en/of interessante foto's worden in het fotoalbum geplaatst.
Als u bereid bent de gegevens van uw eigen tak van de familie met ons te delen, dan staat hier hoe u dat het beste kunt doen. U kunt ook altijd via de pagina Contact reageren.

 

Persoonsbescherming

Omdat een groot aantal gegevens van de familieleden privacy-gevoelig is, zijn op deze website slechts de eerste vijf generaties voor iedereen zichtbaar. Op dit moment zijn er echter twaalf generaties geregistreerd. Wilt u meer generaties zien, bijvoorbeeld de zesde tak tot aan uzelf, vraag dit dan aan via de pagina Contact. U ontvangt deze gegevens dan via e-mail. Lees hier de voorwaarden.

 
Naar herkomst

Herkomst

Amstelland

Stamvader Huijg Janszoon Klaversteijn en zijn gezin kwamen uit het zuidwestelijke deel van de regio Amstelland (Uithoorn, Thamen, Mijdrecht). Na verloop van tijd verdween de achternaam uit de regio, omdat klein- en achterkleinkinderen verhuisden naar o.a. Amsterdam en Amersfoort. Inmiddels komt de naam in geheel Nederland voor, maar het merendeel woont nog steeds in (de buurt van) deze twee steden. Nazaten wonen tegenwoordig ook in Australië, de Verenigde Staten van Amerika, Spanje, Argentinië en Uruguay. In Duitsland en de Verenigde Staten van Amerika wonen afstammelingen met de naam Glauberstein.

 

Amsterdam

Alle op dit moment bekende Klaverstijnen en Klaversteijnen zijn nakomelingen van Huijg, maar hij was niet de eerste met die achternaam. Op verschillende plaatsen in het westen van het land duikt de naam op, soms in een afwijkende vorm. In de 17e eeuw werd in Amsterdamse kerkboeken melding gemaakt van ene Huijg (of Hugo) Claeresteijn, zoon van Gerrit Huijgzoon Claeresteijn. Hij werd geboren omstreeks het jaar 1654 en van hem zijn zes kinderen bekend. Hun achternamen werden geschreven als Claeresteijn, Claresteijn en Clarestijn. Een van die zes kinderen kreeg ook weer kinderen, waarvan er twee werden ingeschreven met de achternaam Klavestijn of Van Klavestijn. In het oude schrift lijken de letters 'v' en 'r' erg veel op elkaar, dus Claeresteijn is gemakkelijk te lezen als Claevesteijn. Dat blijkt ook wel uit de hieronder geplaatste afbeelding uit het begraafregister van 1691 uit Amsterdam; de 'v' en de 'r' in Klaverstijn lijken erg op elkaar. En als je dan de 'r' als 'n' leest is de naam 'Klarenstijn' al snel een feit. Ook de 'K' en de 'C' werden als eerste letter van de naam wisselend gebruikt. Het is aan te nemen dat Huijg (Gerritzoon) Claeresteijn dezelfde is als de Huijg Klaverstijn van wie een kind in 1691 werd begraven. Waar deze Huijg in de stamboom thuishoort is nog niet duidelijk. Redenerend vanuit de voornaam Huijg zou je bijna met zekerheid kunnen stellen dat het dezelfde familie betreft, maar bewijzen zijn nog niet gevonden. Het kan in ieder geval niet onze huidige stamvader Huijg Janszoon Klaversteijn zijn, want die werd zo'n 20 jaar later geboren. Mogelijk is deze Huijg een oom van onze stamvader. Zolang dat nog niet duidelijk is blijft 'onze' Huijg voorlopig nog 'stamvader'.
Op de pagina Download is een overzicht van vijf generaties van de familie Claeresteijn te downloaden.
Ene Jan Klaaversteijn werd in 1766 begraven in Amsterdam; van hem zijn twee zoons en een dochter bekend. Eén zoon kreeg op zijn beurt één dochter en dus eindigt die tak daar. Maar waar hoort Jan thuis? Hoort hij bij de hierboven genoemde Huijg, of was hij misschien een broer van onze stamvader Huijg Janszoon Klaversteijn? Of beide?
 


 
Begrafenisboek Sint Anthoniskerkhof, Amsterdam, 16 september 1691. Vermeld wordt dat een kind van ('kv') Huijg Klaverstijn is begraven. Er is vermeld dat Huijg 'op reght-boomsloot' woont, een kleine gracht in hartje Amsterdam, vlakbij de Nieuwmarkt.
 
 

Het Groene Hart

De naam Klaversteijn komt in de 17e en 18e eeuw al voor in het Zuid-Hollandse Bodegraven, Zwammerdam en Aarlanderveen. In de laatste plaats en in het nabijgelegen Alphen aan den Rijn komt ook Cleversteijn voor. In het hiernaast afgebeelde protocol uit 1658 wordt vermeld dat Claes Janszoon Claversteijn, samen met zijn broer Jan Janszoon Groenevelt en de echtgenoot van zijn zuster Meijnsgen Jansdochter, twee stukken land in de polder 'het Broekveld' verkochten. De drie zijn allen kind van Jan Claeszoon Roelen. Opvallend is dat alle mannen een andere achternaam gebruikten, waarschijnlijk omdat het in die periode nog niet gebruikelijk was een achternaam te hebben, laat staan dezelfde achternaam te gebruiken als je ouders, broers of zusters. Of deze familie ook tot onze familie behoort is helaas niet bekend; er is (nog) geen aansluiting gevonden. Er zijn in totaal vijf generaties bekend die de naam Klaversteijn (of andere schrijfwijzen) hebben, maar de tak lijkt te eindigen bij dochters. Op de pagina Download is een overzicht van vijf generaties van de nakomelingen van Jan Claeszoon Roelen te downloaden.
 

 
In Bodegraven is in de wijk Broekvelden zelfs een straat die de naam Klaversteijn draagt. Een korte straat, in een jaren '80-nieuwbouwwijk, met slechts vijf woningen. Het is wel heel toevallig dat deze straatnaam juist in Bodegraven voorkomt. Toch heeft de gemeente verzekerd dat de naam niets te maken heeft met de familie die in de 17e eeuw in de omgeving van Bodegraven woonde.
De officiële schrijfwijze is Klaversteijn met 'eij', maar de straatnaambordjes zijn verkeerd gespeld; een fout die vaker wordt gemaakt.

 

Zoetermeer

En dan is er nog ene Jan Willemszoon Kleversteijn, geboren omstreeks 1675 in Zoetermeer en zijn in 1700 in Moerkapelle gedoopte zoon Willem. Zou het dezelfde Jan zijn als de vader van onze stamvader Huijg Janszoon Klaversteijn?

 
 
 
Protocol uit Bodegraven, 1658. In het blauwe kader een uitvergroting van het bovenste deel van de linkerpagina. In het gele kader staat de naam Claversteijn.
 
 

Frankfurt

Tot slot nog iemand met een buitenlandse geboorteplaats: In 1797 trouwt Dirk Klaverstijn in Den Helder. Hij is dan matroos op 's lands schip Jupiter. Bij zowel hem als bij zijn bruid staat vermeld 'geboortig van Franckfort', dus een Duitser met dezelfde naam. Het is niet aannemelijk dat het hier om iemand van de Glauberstein-tak gaat.
 

Klaverstijn, Klaversteijn, Klaresteijn, Kleversteijn... hebben de laatste twee te maken met de eerste twee? Kunnen de verschillende namen aan elkaar gekoppeld worden en bij wie? Wat is de oorsprong van de naam? Heleboel vragen, waar hopelijk ooit nog eens duidelijkheid over komt. Ooit is gesuggereerd dat de naam afkomstig zou zijn van een kasteel in het zuiden van het land, maar onderzoek heeft bevestigd dat een dergelijk kasteel niet heeft bestaan. Ook zijn er geen aanwijzingen dat er een familiewapen was.


Archieven

De persoonlijke gegevens van de inwoners van Nederland zijn ondergebracht bij de overheid. Gegevens van en over voorouders zijn daarom te vinden in de archieven van de overheid. Steden hebben vaak een gemeente- of stadsarchief, verder zijn er ook streek- of regionale archieven. In iedere provinciehoofdstad is het archief van die provincie, vroeger het Rijksarchief genoemd, terwijl in Den Haag het Centrum voor Familiegeschiedenis en het Nationaal Archief gevestigd zijn.
 

 
Napoleon heeft ervoor gezorgd dat in Nederland in het jaar 1811 de Burgerlijke Stand werd ingevoerd; daarin worden alle inwoners en hun burgerlijke staat geregistreerd. Vóór die tijd werden dopen, huwelijken en begrafenissen ingeschreven in kerkboeken. Die kerkboeken worden DTB-boeken genoemd; dat staat voor doop-, trouw- en begrafenisboeken. De boeken beginnen niet in iedere plaats op hetzelfde moment, dat kan aanzienlijk verschillen. Geboortes en overlijdens werden veelal niet ingeschreven. Toch kwam het in de jaren kort voor de invoering van de Burgerlijke Stand steeds vaker voor dat een geboortedatum bij de doop in het kerkboek werd genoteerd of een overlijdensdatum bij de begrafenis.
 
In de genealogie van stamvader Huijg Janszoon Klaversteijn komt het veelvuldig voor dat bij een nakomeling alleen een doop- en geen geboortedatum is genoemd. Hetzelfde geldt voor een begrafenisdatum in plaats van een overlijdensdatum. Ook staat bij veel personen een ondertrouwdatum en geen huwelijksdatum.
 
Helaas is het vinden van de geboorte-, huwelijks- of overlijdensdatum niet vanzelfsprekend. Als je niet weet in welke plaats dat heeft plaatsgevonden weet je ook niet in welk archief je moet zoeken.
En ben je in de gelukkige situatie dat je wat gevonden hebt en je bent beland in de 17e eeuw, dan is het goed mogelijk dat de gevonden inschrijving 'wat lastig' te lezen is. Zie bijvoorbeeld dit begrafenisboek van het Sint Anthoniskerkhof in Amsterdam uit 1698.
 

 
 

In de kerkboeken kwam het een paar honderd jaar geleden geregeld voor dat het overlijden van 'een kind van ...' werd beschreven, dus zonder de naam van het kind. Ook de summiere registratie van het overlijden van 'de vrouw van ...' was niet ongebruikelijk. De man of vader werd wel altijd met name genoemd. Dat maakt het voor de genealoog niet echt gemakkelijk. Gelukkig biedt het internet tegenwoordig steeds vaker hulp. Hoewel dat 'kind van' of 'de vrouw van' vanzelfsprekend niet duidelijker wordt, worden steeds meer gegevens uit de verschillende archieven samengevoegd en beschikbaar gesteld op het web. Ook veel genealogen delen resultaten van hun onderzoeken via eigen websites. Zo kan de genealoog zijn onderzoek nu dus deels thuis doen in plaats van dat hij moet afreizen naar een archief. Veel gebruikte websites zijn Wiewaswie.nl, Zoekakten.nl en de website van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (de zgn. Mormomen); op deze websites zijn ook kopieën van aktes te zien.


 

 
Huwelijksakte van Alowijn Klaverstijn en Agatha Josina Maria Bonheur (Amsterdam, 04-04-1878). Klik op de afbeelding voor een vergroting.
 

Helaas komt het ook voor dat bepaalde kerkboeken gewoonweg niet of niet meer aanwezig zijn. Ze zijn waarschijnlijk verloren gegaan, bijvoorbeeld door brand, vocht of een andere reden. Het eerste aanwezige doopboek van Thamen dateert uit 1636 en 1637. Het volgende boek stamt uit 1727; een gat van maar liefst 90 jaar. Het zal dus nooit duidelijk zijn wie in die periode gedoopt zijn. Ook trouwboeken van Thamen ontbreken van de periode 1636 t/m 1730 en de begrafenisboeken beginnen pas in 1760.


 

De Nederlandse Genealogische Vereniging (N.G.V.), gevestigd in Weesp, heeft ook veel informatie. Er worden daar o.a. bidprentjes en familieadvertenties bewaard.
 
De informatie welke nodig was voor het samenstellen van deze website is o.a. gevonden in het Stadsarchief Amsterdam, het Noord-Hollands Archief in Haarlem, het Archief Eemland in Amersfoort, het Utrechts Archief, het Regionaal Archief Alkmaar, het Streekarchief Rijnlands Midden in Alphen aan den Rijn en de N.G.V. in Weesp. Daarnaast is veel informatie gevonden op het internet. Gelukkig was er ook informatie beschikbaar uit eigen bronnen en aangeleverd door diverse bezoekers van de website. Hartelijk dank daarvoor!


Genealogie

Genealogie is de wetenschap die zich bezig houdt met stamboomonderzoek. Maar een genealogie is ook het overzicht van alle nakomelingen in de mannelijke lijn van een bepaald persoon of echtpaar. Dat houdt o.a. in dat dochters wel opgenomen zijn maar niet de kinderen van de dochters, omdat die normaliter een andere achternaam hebben. Bij een genealogie zijn alle personen in beeld die de familienaam bij geboorte of huwelijk hebben gekregen. De kinderen van de dochters worden opgenomen in een zgn. parenteel, dat is het volledige overzicht van alle mannelijke en vrouwelijke nakomelingen.
Deze pagina Genealogie geeft de nakomelingen in mannelijke lijn van de stamvader Huijg Janszoon Klaversteijn weer. U ziet hieronder slechts één generatie, maar u kunt het overzicht van de eerste vijf generaties downloaden.
De verschillende generaties zijn met Romeinse cijfers weergegeven, voor iedere persoon (met uitzondering van generatie I) gevolgd door een letter, bijvoorbeeld: II-a.

Generatie I

Generatie I

'Stamvader' Huijg Janszoon Klaversteijn

I. Huijg Jansz Klaversteijn is geboren omstreeks 1710 en zoon van Jan. Huijg's overlijdensdatum is niet bekend; hij is in ieder geval overleden vóór 1759 en werd dus ten hoogste 49 jaar oud.
Huijg trouwde (1), toen hij ongeveer 22 jaar oud was, op 25 mei 1732 in Uithoorn met Caatje Cornelis IJs, ook zij was ongeveer 22 jaar oud. Caatje is geboren omstreeks 1710 en dochter van Cornelis. Caatje's overlijdensdatum is niet bekend; zij is in ieder geval overleden vóór 1744 en werd dus ten hoogste 34 jaar oud. (Haar achternaam wordt soms geschreven als IJsen en soms als d'Nijs.)
Huijg trouwde (2) in Mijdrecht met Antje Cornelis Verburg, nadat zij op 14 maart 1743 in Mijdrecht in ondertrouw zijn gegaan. Antje is geboren omstreeks 1710 in Zevenhoven en dochter van Cornelis Verborch. Na het overlijden van Huijg trouwde Antje op 25 september 1763 in Aalsmeer met Willem Willemsz Brouwer. Antje is overleden na 1797 in Kudelstaart en was toen minstens 87 jaar oud. (Bij sommige inschijvingen heeft Antje de achternaam Van der Jagt.)

 

Kinderen van Huijg en Caatje:
 
1. Johannes Klaversteijn. Hij is gedoopt op 1 maart 1733 in Thamen. Johannes' overlijdensdatum is niet bekend.
2. Kornelus (Krelis) Klaversteijn. Hij is gedoopt op 21 februari 1734 in Thamen. Krelis' overlijdensdatum is niet bekend. Krelis ging in ondertrouw, 24 jaar oud, op 2 februari 1759 in Amsterdam met Neeltje Jacobsdr Blesgraaf, ongeveer 37 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1722 in Amstelveen, dochter van Jacob Blesgraaf en Hilletje Jacobsdr Soetelief. Neeltje's overlijdensdatum is niet bekend.
3. Antie Klaversteijn. Zij is gedoopt op 7 augustus 1735 in Thamen. Antie is overleden omstreeks 1739, ongeveer 4 jaar oud.
4. Trijntie Klaversteijn. Zij is gedoopt op 13 januari 1737 in Thamen. Trijntie is overleden in november 1790 in Mijdrecht, 53 jaar oud.
5. Jan Klaversteijn, geboren 'onder Mijdrecht'. Hij is gedoopt op 16 november 1738 in Thamen. Jan is overleden in november 1790 in Mijdrecht, 51 of 52 jaar oud. Hij is begraven op 8 november 1790 in Mijdrecht.
Jan trouwde (1), 22 jaar oud, op 30 november 1760 in Linschoten met Joosje Nout, 26 jaar oud, nadat zij op 13 november 1760 in Linschoten in ondertrouw zijn gegaan. Joosje is een dochter van Gijsbert Nout en Neeltie de Vogel. Zij is gedoopt op 1 januari 1734 in Linschoten. Joosje is overleden vóór 1767, ten hoogste 33 jaar oud.
Jan trouwde (2), 27 jaar oud, op 29 mei 1766 in Montfoort met Cornelia van Dijk, 25 jaar oud, nadat zij op 25 april 1766 in Mijdrecht in ondertrouw zijn gegaan. Cornelia is een dochter van Bastiaan van Dijk en Claasje Groeneveld. Zij is gedoopt op 16 juni 1740 in Montfoort. Cornelia is overleden, 39 jaar oud. Zij is begraven op 8 januari 1780 in Mijdrecht.
Jan trouwde (3), 46 jaar oud, op 3 mei 1785 in Utrecht met Maria Bart, ongeveer 44 jaar oud, nadat zij op 15 april 1785 in Mijdrecht in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren omstreeks 1741 in Utrecht. Maria is overleden op 26 december 1813 in Utrecht, ongeveer 72 jaar oud. Maria is al eerder weduwe van Willem Strangh (overleden vóór 1784), met wie zij trouwde vóór 1784.
6. Antie Klaversteijn. Zij is gedoopt op 9 december 1740 in Thamen. Antie's overlijdensdatum is niet bekend.
 

Kinderen van Huijg en Antje:
 
7. Aldert Klaversteijn. Hij is gedoopt op 7 juli 1743 in Thamen. Aldert is overleden vóór 1797, ten hoogste 54 jaar oud. Beroep: molenaar, eigenaar van een suikerbakkerij, eigenaar van schepen.
Aldert ging in ondertrouw, 27 jaar oud, op 27 september 1770 in Amsterdam met Dorothea (Doortje) Rongen, ongeveer 25 jaar oud. Doortje is geboren omstreeks 1745 in Bremen, Duitsland. Doortje is overleden in 1787, ongeveer 42 jaar oud. Zij is begraven op 4 juli 1787 in Amsterdam.
8. Caatie (Kaatje) Klaverstein. Zij is gedoopt op 9 januari 1746 in Kudelstaart. Kaatje is overleden omstreeks 1804, ongeveer 58 jaar oud.
Kaatje ging in ondertrouw (1), 19 jaar oud, op 6 juli 1765 in Alkemade met Aernout Jansz de Graeff, ongeveer 25 jaar oud. Aernout is geboren omstreeks 1740 in Woubrugge. Aernout is overleden omstreeks 1778, ongeveer 38 jaar oud.
Kaatje ging in ondertrouw (2), 41 jaar oud, op 7 april 1787 in Alkemade met Jacob Prook. Jacob is geboren in Leijmuiden. Jacob was eerder getrouwd met Marijtje Wondaal (overleden vóór 1788).

 
 
 
 
 
Inschrijving van het huwelijk van Huijg Janze Klaversteijn met Caatje Kornelus IJs. De combinatie van de letters 'ver' (in Klaversteijn) werd in die tijd vaak als een gekrulde 'v' geschreven. De afkortingen J.M. en J.D. staan voor 'jongeman' en 'jonge dochter', met andere woorden: zowel bruid als bruidegom waren niet eerder gehuwd. Uithoorn, 25 mei 1732.
 
 

Op de pagina Download is de mogelijkheid aanwezig om de genealogie van de eerste vijf generaties te downloaden.


Geschiedenis

De volgende afbeeldingen, documenten en links naar andere websites hebben het doel een indruk te geven van de tijd en de omgeving waar onze stamvader en zijn gezin woonden.
 

De Schans in Uithoorn, circa 1775. Na de dood van zijn vrouw Caatje woonde stamvader Huijg Janszoon Klaversteijn hier met zijn tweede echtgenote Antje. Tijdens de brand van 1781 werd het grote huis links verwoest.
 

 
Uithoorn werd in 1781 getroffen door een grote brand waarbij zo'n 40 huizen in vlammen opgingen. Deze tekening laat de gevolgen zien.

 

 
De oude en inmiddels verdwenen Thamerkerk anno 1729. In deze kerk vonden veel dopen van de eerste generaties Klaversteijn plaats.
 

 
Kaart van wat tegenwoordig de gemeente De Ronde Venen is, anno 1665. Aan de linkerzijde, iets boven het midden, zijn Thamen ('Tamen') en Uithoorn ('Nuythoorn') te zien.
 
 
 

Download

Via deze pagina bestaat de mogelijkheid om een aantal overzichten of documenten te downloaden in PDF-formaat. Van een aantal overzichten is een uitgebreidere versie, of een ander formaat, eventueel op te vragen. Neemt u daarvoor contact op via de pagina Contact en geef duidelijk uw wensen aan. Wij zijn graag bereid te onderzoeken in hoeverre daaraan kan worden voldaan. I.v.m. de steeds strengere regels op het gebied van het openbaar maken van privacy-gevoelige gegevens kunnen wij deze informatie alleen delen met personen die de naam Klaverstijn, Klaversteijn, Klaverstyn of Glauberstein bij geboorte of huwelijk hebben gekregen. Graag uw begrip hiervoor.
Sommige overzichten zijn opgesplitst in meerdere delen. Klik op de titel van het overzicht of op het deelnummer om het betreffende document te downloaden.

 

 
Genealogie eerste 5 generaties

 
Stamboom eerste 5 generaties

 
Fotoalbum (in 5 delen)

 
Aktes, inschrijvingen, documenten en krantenartikelen (in 4 delen)